El següent text va ser presentat en el claustre extraordinari de dilluns 30 de juny de 2014 i va ser ratificat, mitjançant votació a mà alçada, per 26 membres del claustre (dels 32 presents) i posteriorment per part del Consell Escolar.

En el claustre extraordinari del dilluns 30 de juny de 2014, s’exposa:

La memòria que s’elabora a final de curs esdevé aquell element que a través de l´anàlisi i la valoració conjunta, permet fer propostes de millora pel que serà el proper curs escolar dins el projecte de centre i a través de la PGA.


Tenint en compte que al llarg del curs que acaba, mitjançant la incorporació  d’un projecte, proposat per la Conselleria d’educació, s’han duit  a terme canvis substancials a nivell pedagògic, pràctic i organitzatiu que afecten a tots als cicles, de forma directa o indirecta a totes les àrees i al 90 %dels alumnes, el més adient, potser, seria que es revisàs i aprovàs el projecte de centre després d’haver elaborat la memòria. En el cas del nostre centre, i seguint instruccions de la Conselleria d’Eucacio, ha succeit a l’enrevés.

Si partim dels resultats de l’avaluació conjunta en cada un dels cicles del que ha estat l’aplicació del projecte de centre (amb la incorporació del projecte integrat de llengües) i que es poden trobar expressades en la memòria 2013-2014 trobam:

-Pèrdua de suports en les àrees instrumentals.
-Pèrdua d’activitats incloses en el PEC, com ara informàtica i treball a l’hort.
-En les àrees de coneixement del medi s’ha passat d’una metodologia constructivista a una metodologia basada en la transmissió oral de coneixements, reduïnt significativament la participació dels alumnes.
-El nivell d’anglès de l’ alumnat no permet entendre les explicacions dels continguts de l’àrea de medi.
-Dificultats significatives a l’hora d’avaluar les àrees en les que la llengua emprada era l’anglès.
-Per la manca de mestres qualificats per impartir matèries en anglès, s’han reduït les sessions de desdoblaments.

-Dificultats importants a l’hora d’avaluar.

-La responsabilitat en l’aplicació d’una part del projecte ha recaigut damunt els especialistes d’anglès produïnt sobrecàrrega i tensions al llarg de tot el curs.
-Dificultats per preparar les classes.
-Molts entrebancs per a cobrir les necessitats educatives especials per la pèrdua d’hores de suport.
-El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura s’ha vist afectat per la introducció d’una nova llengua estrangera que fins llavors es treballava a nivell oral.
-Problemes en les aplicacions metodològiques reduínt qualitativa i quantitativament l’adquisició de continguts, de coneixements per part dels alumnes.
-La implantació  de la llengua anglesa en altres àrees diferents ha suposat una font d’angoixa per a molts alumnes.
-Dificultats per a construir  un coneixement significatiu quan no es compte amb els coneixements previs necessaris amb els conseqüents estats d’angoixa que ha produït en alguns alumnes aquesta situació.
-Molts alumnes i famílies han hagut d’optar per les classes particulars d’anglès fora del centre per a afrontar aquest repte.
-Els alumnes amb dificultats  d’aprenentatge i amb adaptacions curriculars han tingut importants dificultats per assolir els objectius mínims.

Conegudes i expressades en la memòria de final de curs les repercusions pedagògiques negatives, esmentades abans, i que dificulten l’aprenentatge  dels alumnes manifestam el nostre desacord amb la implantació i aplicació del projecte integrat de llengües en el nostre centre.

Santa Maria del Camí, 30 de Juny de 2014

Comments Desactiva els comentaris

Santa Maria 2013 – 2014 v6 from Ceip Melcior Rossello on Vimeo.

Teatre Neus 2nA from Ceip Melcior Rossello on Vimeo.

Comments Desactiva els comentaris

Àrees Projecte Tractament Integrat de Llengües

Comments Desactiva els comentaris

Llibres de text curs 2014-2015

Comments Desactiva els comentaris

Feina Estiu 2014

Comments Desactiva els comentaris

Material alumnes 2014-2015

Comments Desactiva els comentaris

Musical 2n B 2014 from Ceip Melcior Rossello on Vimeo.

Comments Desactiva els comentaris

Llista definitiva

Comments Desactiva els comentaris

 

Benvolgudes famílies,

Al claustre,  celebrat el passat dia 4 de juny,  s’acordà continuar amb el mateix Projecte de Tractament Integrat de Llengües del present curs 2013-214, donat que aquest s’ha de dur a terme per imperatiu legal.

Per aquest motiu i donat que no hi haurà cap modificació d’àrees al projecte, que està aprovat per la Conselleria d’Educació i Cultura i que compleix amb el còmput horari mínim setmanal que es recull a l’apartat A, de l’annex 1 de l’ordre publicada al BOIB nº 64 (10-05-2014), no és durà a terme la consulta, no vinculant a les famílies, anunciada el passat 27 de maig.

Comments Desactiva els comentaris

Llista provisional procés admissió

Comments Desactiva els comentaris

  • Meteodemallorca Santa Maria del Camí